درباره معاونت
مرکز آموزشی و فرهنگی سمای تنکابن با یک آموزشکده فنی و حرفه ای سما( دخترانه و پسرانه) و 5 مدرسه ( متوسطه اول و دوم دخترانه و پسرانه و هنرستان پسرانه) فعالیت دارد