آخرین اخبار مدارس


17 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا توانا راد

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا شاهپوری

مسابقه: دهمین المپیاد ربات های آموزشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دخترانه سما-متوسطه اول

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

منیژه ایران پور

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

منیژه ایران پور

مسابقه: قرآن،عترت ونماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرینا فرهادی

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا صالح

مسابقه: تک نوازی فلوت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رز قاسم زاده

مسابقه: تک نوازی پیانو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا قنبر پور

دکتر حبیب اله مشایخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمین جنت صادقی

دکتر محمدحسین مفتاح

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمود صادقی

سلمان هراتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمحمد حسین شیرودی

شهید شیرودی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره علي پورلات محله

1384/06/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ثميلا ملكيان

1381/06/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيداميرحسين غلامي شيرازي

1382/06/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين جلالي رودسري

1381/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي فيضي

1384/06/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ياشار شفيعي

1381/06/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر شاهپوري

1382/06/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده كيميا كلانتريان

1382/06/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا غلامي

1381/06/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين پردل نامدار

1380/06/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرشيا سجادي صومعه سرايي

1384/06/29

هنرستان پسرانه سما

طاها چهره گشا

1381/06/26