آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا توانا راد

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا حاتمیان

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آذریان

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلاره یزدانی

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نويد رياضتي كشه

1381/02/15

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد اشگوريان

1379/02/14

هنرستان پسرانه سما

كيارش فزوني

1379/02/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سانيا پارزرج آباد

1383/02/11

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا عقبايي

1379/02/09

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین نیك فرجام

1378/02/15

هنرستان پسرانه سما

ابوالفضل كيا

1379/02/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي احمدامرجي

1381/02/10

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد شریفی

1378/02/12