آخرین اخبار مدارس


20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دخترانه سما-متوسطه اول

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا توانا راد

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا شاهپوری

مسابقه: دهمین المپیاد ربات های آموزشی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمود صادقی

سلمان هراتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمحمد حسین شیرودی

شهید شیرودی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا قنبر پور

دکتر حبیب اله مشایخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمین جنت صادقی

دکتر محمدحسین مفتاح

متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

محسن محمدي

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

ماهان كاظم تميمي

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

پدرام سيروسي

1379/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرشام شعبان پور

1384/01/07

هنرستان پسرانه سما

محمد اشكاني

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

محمدرضا شاهپوري

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

اميرمحمد شاپوري

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

مهرشاد ماچياني

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

آروين حسين زاده

1379/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرينا فرهادي

1382/01/01

هنرستان پسرانه سما

حسين شعبان ايزكي

1379/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال قمي

1382/01/06

هنرستان پسرانه سما

سيدعلي سادات اشكور

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

رضا سيداضماره

1379/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسام محمدرضاءي پور

1383/01/08

هنرستان پسرانه سما

طاهر رشوندي

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

اميررضا گودرزي

1379/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فريد محمودي

1380/01/01

هنرستان پسرانه سما

مهران تيموري

1379/01/01