آخرین اخبار مدارس


17 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا شاهپوری

مسابقه: دهمین المپیاد ربات های آموزشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرینا فرهادی

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا توانا راد

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دخترانه سما-متوسطه اول

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

منیژه ایران پور

مسابقه: قرآن،عترت ونماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا صالح

مسابقه: تک نوازی فلوت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

منیژه ایران پور

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رز قاسم زاده

مسابقه: تک نوازی پیانو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمود صادقی

سلمان هراتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمحمد حسین شیرودی

شهید شیرودی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمین جنت صادقی

دکتر محمدحسین مفتاح

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا قنبر پور

دکتر حبیب اله مشایخی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس السادات مومني

1382/04/28

هنرستان پسرانه سما

محمدامين مبشري

1381/04/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم شاه نظري

1380/04/25

هنرستان پسرانه سما

محمد نيك كار

1381/04/31

هنرستان پسرانه سما

خشايار صادقي

1381/04/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا يكتن ثاني

1381/04/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين قنبري

1379/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال زرين كلام

1383/04/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نريمان حسن پور شاهمرادي

1384/04/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا نعمت زاده

1382/04/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده مهسا حسيني فرادنبه

1381/04/26