آخرین اخبار مدارس


17 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یاسین فلاح مظلومیی

حمایت از نولیدات داخلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرشام شعبان زاده طالب آبادی

کار آفرینی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين تراشه گر

1382/08/24