آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آذریان

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلاره یزدانی

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا توانا راد

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا حاتمیان

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

محمد اشكاني

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

محسن محمدي

1379/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم شكوري

1378/01/03

هنرستان پسرانه سما

سيدعلي سادات اشكور

1379/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

وهاب شريعتي

1378/01/04

هنرستان پسرانه سما

عليرضا اسفندياري

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

اميرمحمد شاپوري

1379/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيما نورمشرفي

1378/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال قمي

1382/01/06

هنرستان پسرانه سما

رضا سيداضماره

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

پدرام سيروسي

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

محمدرضا شاهپوري

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

مهرشاد ماچياني

1379/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسام محمدرضاءي پور

1383/01/08

هنرستان پسرانه سما

ماهان كاظم تميمي

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

اميررضا بهرام دخت

1379/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زيبا اسدمنصف

1381/01/04

هنرستان پسرانه سما

مهدي رمج اسمعيلي

1379/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه لطفي

1381/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اهورا دعايي

1381/01/06