آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا مورخ

1381/02/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تينا حاتميان

1382/02/20

هنرستان پسرانه سما

عليرضا الماسي نهنجي

1379/02/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين هاشمي

1382/02/22

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دنيا علي كندي

1378/02/18

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين نجفي زاده

1381/02/18

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا رفيع واچكي

1380/02/21