آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهياد شيخ حسيني نژاد

1380/04/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بهزاد سليماني

1378/04/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا عباس نژاد

1378/04/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمسعود رجبعلي

1381/04/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي غيايي

1382/04/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الناز گل محمدي

1377/04/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين پازن

1380/04/05