آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرشيا فلاحي

1381/09/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرنيا غلامي

1382/09/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا شاهپوري

1382/09/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمود صادقي

1381/09/11

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال شاه منصوري

1381/09/14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آي ناز ريحاني

1378/09/10