آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايمان مشاء زميني

1382/08/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد كربلائي شعباني

1380/08/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي علياء

1380/08/08

هنرستان پسرانه سما

علي كربلايي شعباني

1378/08/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال تشكر

1381/08/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين شيرواني

1381/08/08