آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس السادات مومنی

مسابقه: سفالگری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منیژه ایران پور

مسابقه: قلم زنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلاره یزدانی

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پانیذ حاتمیان

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا توانا راد

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رز قاسم زاده

مسابقه: تک نوازی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا حاتمیان

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آذریان

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا جوانمردیان

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم نقدي

1381/04/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا عباس نژاد

1378/04/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدي رحيمي كاشاني

1381/04/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ياسمن كشاورزيان

1380/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمسعود رجبعلي

1381/04/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي غيايي

1382/04/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير محمد گودرزي

1383/04/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بهزاد سليماني

1378/04/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي ثاقب

1378/04/04