آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين تقي پور

1382/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهيار ايماني

1382/03/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازي تخمه چيان

1379/03/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرناز شاه منصوري

1377/03/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزال بهجتي فرد

1377/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين هراتي

1381/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سامان اصغري

1381/03/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبيتا برنده

1379/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان طالشي

1382/03/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد سپاهي

1379/03/03