آخرین اخبار مدارس


19 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

منیژه ایران پور

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

منیژه ایران پور

مسابقه: قرآن،عترت ونماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا توانا راد

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا صالح

مسابقه: تک نوازی فلوت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرینا فرهادی

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رز قاسم زاده

مسابقه: تک نوازی پیانو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا شاهپوری

مسابقه: دهمین المپیاد ربات های آموزشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دخترانه سما-متوسطه اول

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمحمد حسین شیرودی

شهید شیرودی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا قنبر پور

دکتر حبیب اله مشایخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمود صادقی

سلمان هراتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمین جنت صادقی

دکتر محمدحسین مفتاح

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان زهيري

1379/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديس مهدي پورآغوزي

1384/02/06

هنرستان پسرانه سما

محمدرضا كريمي گركان

1381/02/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بيتا صداقتي ازغدي

1380/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسيم چمني

1383/02/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه ديلمي

1381/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آذريان

1382/02/04