آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پرويز سليمي حصار

1378/12/01

هنرستان پسرانه سما

عباس بشيري

1378/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسن فلاح مظلومي

1381/12/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نيما هادي پور

1378/12/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا صراف نژاد

1381/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي مرادي

1379/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه ايزك ظهيري

1382/12/03