آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهراد اشكواري

1381/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضحي رضاكلاري

1382/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كيان جمال زاده

1380/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمان غلامي

1381/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين قنبري

1380/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا صمدي

1378/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمبين قربي

1381/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرعلي احمدزاده خانياني

1379/11/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيداميرعلي الموتي

1378/11/03

هنرستان پسرانه سما

روزبه صالحي

1378/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه عبدالهي

1379/11/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده مهنا سازش رهبرجو

1382/11/08