آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي الماسي نهنجي

1381/05/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه بخشي پورجويباري

1378/05/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين ريحاني كپورچال

1379/05/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علیرضا شاه منصوری

1378/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي عبدالهيان

1381/05/02

هنرستان پسرانه سما

عرفان رحيمي مقدم

1379/05/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا عطاري

1380/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا نجفي زاده

1382/05/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رژينا شاه نظري

1380/05/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد چشم خاوري

1379/05/08