آخرین اخبار مدارس


30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا شاهپوری

مسابقه: دهمین المپیاد ربات های آموزشی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمحمد حسین شیرودی

شهید شیرودی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمود صادقی

سلمان هراتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا قنبر پور

دکتر حبیب اله مشایخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمین جنت صادقی

دکتر محمدحسین مفتاح

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسن فلاح مظلومي

1381/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه ايزك ظهيري

1382/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي مرادي

1379/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نيما هادي پور

1378/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پرويز سليمي حصار

1378/12/01