آخرین اخبار مدارس


19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا شاهپوري

1381/11/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا عمراني نصرآباد

1381/11/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهرناز شاه منصوري

1379/11/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين كوزادي

1381/11/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين تقي پور

1380/11/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ليلا بلاسي

1379/11/25