آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آذریان

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلاره یزدانی

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رز قاسم زاده

مسابقه: تک نوازی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا جوانمردیان

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پانیذ حاتمیان

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا حاتمیان

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس السادات مومنی

مسابقه: سفالگری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا توانا راد

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منیژه ایران پور

مسابقه: قلم زنی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديه امين

1379/05/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمهدي رحمان زاده

1379/05/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده طليعه فائزي

1378/05/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا شيرزادي

1380/05/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كسری حاتمی پور

1378/05/27

هنرستان پسرانه سما

امير غفاري

1380/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معين نوروزي

1381/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده زهرا حسيني داس دره

1381/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عارف فلاح نوروزي

1381/05/24