آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آذریان

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملینا توانا راد

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا حاتمیان

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلاره یزدانی

مسابقه: پرسش مهر95

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

عليرضا اسفندياري

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

پدرام سيروسي

1379/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه لطفي

1381/01/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگار رستمي نژاد

1378/01/01

هنرستان پسرانه سما

سيدعلي سادات اشكور

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

مهدي رمج اسمعيلي

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

محمد اشكاني

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

آروين حسين زاده

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

مهرشاد ماچياني

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

اميررضا گودرزي

1379/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسام محمدرضاءي پور

1383/01/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اهورا دعايي

1381/01/06

هنرستان پسرانه سما

محسن محمدي

1379/01/01

هنرستان پسرانه سما

ماهان كاظم تميمي

1379/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال قمي

1382/01/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيما نورمشرفي

1378/01/01

هنرستان پسرانه سما

محمدرضا شاهپوري

1379/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرينا فرهادي

1382/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

وهاب شريعتي

1378/01/04

هنرستان پسرانه سما

مهران تيموري

1379/01/01