آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

اميرمحمد محرابي

1379/06/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرعلي تقي كاسه گر

1379/06/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي بلوستيوس

1381/06/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهناز مهدي ابادي

1379/06/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهراب حسني نژاد

1380/06/03